Αμφισβήτηση άτυπης χρηματικής δωρεάς μεταξύ συγγενών

Η φορολογική αρχή επέβαλε φόρο δωρεάς παρότι όπως κρίθηκε δεν αποδείχθηκε ότι η περιουσία των φερόμενων ως δωρητών μειώθηκε κατά τα ποσά που αποτέλεσαν αντικείμενο των κρινόμενων δωρεών. Εξάλλου η ελεγκτική αρχή, η οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, δεν απέδειξε ότι η μεταφορά των εν λόγω χρηματικών ποσών έγινε από χαριστική αιτία (animus donandi). Η φορολογική αρχή στηρίχθηκε για τον καταλογισμό του φόρου δωρεάς στην στιγμιαία και βραχυχρόνια επαύξηση της περιουσίας της προσφεύγουσας εξαιτίας των μεταφορών χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αλλά μόνη η επαύξηση της περιουσίας δεν αποδεικνύει την χωρίς αντάλλαγμα παροχή των ποσών αυτών. H ΔΕΔ έκρινε ότι σκοπός της μεταφοράς των εν λόγω χρηματικών ποσών δεν ήταν η αποξένωση των μελών της οικογένειας από τα περιουσιακά τους στοιχεία, με την μείωση της ατομικής περιουσίας τους, αλλά η ορθολογική και αποτελεσματική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οικογένειας  (ΔΕΔ Θεσ/νίκης 2475/2019).

Πηγή: Grant Thornton

Β