Αναδίπλωση του ΠΟΥ για την “επικινδυνότητα” του κρέατος

Το 2016 θα συναντηθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει το ρόλο των επεξεργασμένων κρεάτων κόκκινου κρέατος

Ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας σκέ­φτε­ται να επα­νε­ξε­τά­σει το ρό­λο των επεξεργασμέ­νων κρε­ά­των και του κόκ­κι­νου κρέ­α­τος, με­τά τη θύ­ε­λλα αντι­δρά­σε­ων και τα ερω­τή­μα­τα που προ­έ­κυ­ψαν από την ανα­κοί­νω­ση της Διε­θνούς Υπη­ρε­σί­ας Έρευνας για τον Καρ­κί­νο (IARC), η οποία κα­τα­τάσ­σει τα επε­ξερ­γα­σμέ­να κρέ­α­τα στη λί­στα των "καρ­κι­νο­γό­νων" και το κόκ­κι­νο κρέ­ας στη λί­στα στα "πι­θα­νώς καρκινογόνα".
 

 

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΠΟΥ "η ανα­κοί­νω­ση της IARC δεν ζη­τά από τους ανθρώ­πους να στα­μα­τή­σουν να κα­τα­να­λώ­νουν επε­ξερ­γα­σμέ­να κρέ­α­τα, αλ­λά υποδηλώ­νει ότι η μεί­ω­ση της κα­τα­νά­λω­σης αυ­τών των προ­ϊ­ό­ντων μπο­ρεί να μειώ­σει τον κίν­δυ­νο για καρ­κί­νο του πα­χέ­ος εντέ­ρου". Στη συ­νέ­χεια ο Ορ­γα­νι­σμός δη­λώ­νει ότι ομά­δα εμπει­ρο­γνω­μό­νων θα συ­να­ντη­θεί το 2016 για να εξε­τά­σει το ρό­λο των επεξερ­γα­σμέ­νων κρε­ά­των και του κόκ­κι­νου κρέ­α­τος ως μέ­ρος μιας υγιει­νής διατροφής.

 

Πηγή: meatnews.gr