Ανάκληση Απόφασης Ένταξης στη Δράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» του ΕΠΑνΕΚ