Αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. εισαγομένων προς εξαγωγή

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας σε μη εγκατεστημένες στη χώρα μας επιχειρήσεις υποκείμενες στο Φ.Π.Α.

 

Με την ΠΟΛ.1126/28.5.2013 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος καταβολής ΦΠΑ αν πωληθούν στο εσωτερικό της χώρας.

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας σε μη εγκατεστημένες στη χώρα μας επιχειρήσεις υποκείμενες στο Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση εισαγωγών, μη υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εμπορευμάτων, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος καταβολής του (αντιστροφής της υποχρέωσης) για τις περιπτώσεις μεταγενέστερης παράδοσης των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο εισαγωγέας είναι μη εγκατεστημένο στη χώρα μας υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο,

β) ο φόρος προστιθεμένης αξίας που βεβαιώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής δεν εισπράττεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εισαγωγής αλλά αναγράφεται στην περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. του εισαγωγέα,

γ) ο εισαγωγέας πραγματοποιεί εισαγωγές, μη υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων, ετήσιας στατιστικής αξίας ύψους τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ. Ειδικά για τα πρώτα πέντε έτη ένταξης του εισαγωγέα στο καθεστώς, η ετήσια στατιστική αξία προσδιορίζεται σε 120.000.000 ευρώ,

δ) ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγομένων εμπορευμάτων σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτες χώρες.

3. Για την εφαρμογή της διαδικασίας (αντίστροφης) υποχρέωσης κατά την πώληση των απαλλασσομένων αγαθών στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο πωλητής είναι πρόσωπο μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και είτε του έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή είτε ανήκει σε Όμιλο οι επιχειρήσεις του οποίου συμμετέχουν στην άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και

β) ο πωλητής και ο αγοραστής των αγαθών να διαθέτουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας.

 

Διαβάστε ολόκληρη την  ΠΟΛ