«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων»: Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων