Ανοίγει ξανά η ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρινού

Ελπίζεται ότι έτσι θα σταθεροποιηθεί η αγορά

  • Με την ιδιω­τι­κή απο­θε­μα­το­ποί­η­ση εκ­φρά­ζε­ται η ελ­πί­δα ότι μπο­ρεί να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί η αγο­ρά, ακό­μη και να βοη­θη­θεί να ανα­κάμ­ψει μέ­σα στην άνοι­ξη

 

Σε μια προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πι­σθεί η πτώ­ση τι­μών στο χοί­ρειο κρέ­ας η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση απο­φά­σι­σε να ανοί­ξει την ιδιω­τι­κή απο­θε­μα­το­ποί­η­ση από τη Δευ­τέ­ρα 4 Ια­νουα­ρί­ου 2016. Οι τι­μές στο τέ­λος του 2015 άγ­γι­ξαν το χα­μη­λό­τε­ρο ση­μείο για πά­νω από μια δε­κα­ε­τία και με δε­δο­μέ­νο ότι στις αρ­χές του νέ­ου έτους η αγο­ρά εί­ναι συ­νή­θως αδύ­να­μη οι τι­μές ανα­μέ­νε­ται να μειω­θούν πε­ραι­τέ­ρω.

Με την ιδιω­τι­κή απο­θε­μα­το­ποί­η­ση εκ­φρά­ζε­ται η ελ­πί­δα ότι μπο­ρεί να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί η αγο­ρά, ακό­μη και να βοη­θη­θεί να ανα­κάμ­ψει μέ­σα στην άνοι­ξη. Βέ­βαια δεν έχουν γί­νει γνω­στές οι λε­πτο­μέ­ρειες της απο­θε­μα­το­ποί­η­σης και κυ­ρί­ως αν πε­ρι­λαμ­βά­νει το λί­πος και τα εντό­σθια. Εί­ναι τα προ­ϊ­ό­ντα που πλήτ­το­νται ιδιαί­τε­ρα από τη ρω­σι­κή απα­γό­ρευ­ση, δη­μιουρ­γώ­ντας επι­πτώ­σεις και στις τι­μές του σφά­γιου.

Η προη­γού­με­νη απο­θε­μα­το­ποί­η­ση που άνοι­ξε για ένα δί­μη­νο την πε­ρα­σμέ­νη άνοι­ξη κά­λυ­πτε μό­νο τα τε­μά­χια κρέ­α­τος. Επί­σης από την αγο­ρά εκ­φρά­ζε­ται η επι­θυ­μία να εί­ναι υψη­λό­τε­ρα τα πο­σά ενί­σχυ­σης.

Στην προη­γού­με­νη απο­θε­μα­το­ποί­η­ση ει­σήλ­θαν μό­λις 64.000 τό­νοι και οι πε­ρισ­σό­τε­ρες πο­σό­τη­τες κα­τευ­θύν­θη­καν σε εξα­γω­γές. Η εκτί­μη­ση εί­ναι ότι δεν επη­ρέ­α­σε σο­βα­ρά την αγο­ρά, μιας και η ανά­καμ­ψη τι­μών εί­χε ξε­κι­νή­σει πριν την έναρ­ξη της απο­θε­μα­το­ποί­η­σης. Τα αντί­στοι­χα κα­θε­στώ­τα απο­θε­μα­το­ποί­η­σης που εί­χαν λει­τουρ­γή­σει πα­λαιό­τε­ρα ήταν πιο επι­τυ­χη­μέ­να. Εί­χαν οδη­γή­σει με­γα­λύ­τε­ρες πο­σό­τη­τες σε φύ­λα­ξη και ο αντί­κτυ­πός τους στην αγο­ρά ήταν αι­σθη­τός.

 

Πηγή: meatnews.gr