«Άνοιξε» το Πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δ. Ελλάδας

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 4 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της εξωστρέφειας τους

Από χθες, 4 Ιουνίου, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας", το οποίο επιχορηγεί  νέες  (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενες  μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους.

Οι επενδύσεις θα περιλαμβάνουν ενέργειες που:

 • θα ενισχύσουν την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα,
 • θα υποστηρίξουν τον αναπροσανατολισμό  της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο και
 • θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (με έμφαση σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης) καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν στον τομέα της μεταποίησης (πλην αγροτικών προϊόντων), καθώς και στις κατασκευές, τη δημιουργική βιομηχανία, το περιβάλλον και την πληροφορική ως τομείς υποστηρικτικούς της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Τι χρηματοδοτείται

 • Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Λογισμικά
 • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Χρήση υπηρεσιών εργαστηρίου
 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Υπηρεσίες διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου
 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 • Δαπάνες προβολής των νέων προϊόντων / υπηρεσιών
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Πρόσληψη προσωπικού
 • Εκπαίδευση προσωπικου

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 € και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ως τις 6 Σεπτεμβρίου.