Απαλλαγή ασφαλιστικών εισφορών στην παράλληλη απασχόληση

Απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές της δεύτερης απασχόλησης προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, σε περίπτωση ασφαλισμένων με παράλληλη απασχόληση στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ειδικότερα, μισθωτοί που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλουν εισφορές μόνο επί της μισθωτής απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν τη δεύτερη «ασφαλιστική κατηγορία», τόσο για κύρια σύνταξη όσο και για υγειονομική περίθαλψη. Πρακτικά, μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές ύψους 940 ευρώ και άνω, απαλλάσσονται κατά κανόνα από πρόσθετες εισφορές για τη δεύτερη απασχόληση. Το ποσό αυτό ανέρχεται αντίστοιχα σε 740 ευρώ, για νέους ασφαλισμένους, καθώς γι’ αυτούς ισχύει η «εισαγωγική» κατηγορία και στην παράλληλη απασχόληση. Σε περίπτωση που οι εισφορές δεν καλύπτονται από τη μισθωτή εργασία, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά. Μία ασφαλιστική εισφορά καταβάλλουν επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα αυτοαπασχολούνται σε άλλο ελεύθερο επάγγελμα ή ασκούν αγροτικό επάγγελμα.

Πηγή:Grant Thornton

Β