Απαντήσεις σε ερωτ. σχετικά με το διαγωνισμό υπηρεσιών καθαριότητας

Απαντήσεις σε ερωτ. σχετικά με το διαγωνισμό υπηρεσιών καθαριότητας

Στο παρακάτω κείμενο παρατίθεται η απάντηση του Επιμελητηρίου μας στα ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με την πρόσκληση του Ε.Ε.Α. με αρ. πρωτ. 1116/1.2.2018 και ΑΔΑ 64ΞΑ469ΗΕΜ-ΦΩ2.

 

1ο Ερώτημα:

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Η παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των γραφείων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (σε πενθήμερη βάση) από δύο άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν με τις υπηρεσίες καθαρισμού και από ένα άτομο ως επόπτη, το οποίο θα είναι υπεύθυνο και για το κλείσιμο (κλείδωμα) των χώρων του Ε.Ε.Α. μετά το πέρας του καθαρισμού.

Δηλαδή θα απασχολούνται 2 άτομα, το καθένα για 3,5 ώρες/ημέρα, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού που περιγράφονται στην εν λόγω πρόσκληση και ένας επόπτης που θα έρχεται να ελέγξει τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και θα κλείνει το επιμελητήριο. Είναι προφανές πως ο χρόνος απασχόλησης του επόπτη θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μπορεί να επιτελεί τα παραπάνω αναφερόμενα καθήκοντα.

 

2ο Ερώτημα:

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Ναι. Η «κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από δημόσια αρχή» της σελ. 7 του άρθρου 5, της παρ. 5.2 μπορεί να είναι αντίγραφο από την αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή της εταιρίας σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

3ο Ερώτημα:

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Εφόσον οι νόμιμες εισφορές στις αποδοχές των εργαζομένων ταυτίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αναφέρετε το απαιτούμενο ποσό στο α/α 1 του Πίνακα Β καταργώντας το α/α2.                                       

4ο Ερώτημα:

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Σύμφωνα με τη σελ. 7 του άρθρου 6, της παρ. 6.1, οι πίνακες Α και Β του παραρτήματος είναι μέρος του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και θα πρέπει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σας να αναφέρονται τα στοιχεία της παρ. 6.3 του ίδιου άρθρου μεταξύ των οποίων είναι η «συνολική προσφερόμενη τιμή (ετήσια), με Φ.Π.Α., αριθμητικώς και ολογράφως». 

 

5ο Ερώτημα:

Ενδιαφερόμαστε να υποβάλλουμε προσφορά για τον διαγωνισμό με Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1116/01.02.2018 και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποιο είναι το ποσοστό κρατήσεων της Υπηρεσίας σας ώστε να συντάξουμε την οικονομική προσφορά.

 

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Οι κρατήσεις του στοιχείου α/α 6 του πίνακα Β του παραρτήματος της εν λόγω πρόσκλησης, ο οποίος (πίνακας Β) είναι αναπόσπαστο μέλος του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της σελ. 7 του άρθρου 6, είναι οι εξής :

  1. Παρακράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας − πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών. Η κράτηση αυτή, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
  2. Παρακράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Η κράτηση αυτή, επίσης υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

 

6ο Ερώτημα:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Υ/ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟ 8% ΙΣΧΥΕΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06 Υ/ΕΑΑΔΗΣΥ  Χ 3 % ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ 20 % ΟΓΑ ?

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ Υ/ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06  Ή ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ?
 

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Οι κρατήσεις του στοιχείου α/α 6 του πίνακα Β του παραρτήματος της εν λόγω πρόσκλησης, ο οποίος (πίνακας Β) είναι αναπόσπαστο μέλος του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της σελ. 7 του άρθρου 6, είναι οι εξής :

 

  1. Παρακράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται σε εξόφληση του συμβατικού ανταλλάγματος αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης ή εκτελεστικής σύμβασης που συνάπτεται βάσει συμφωνίας − πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών. Η κράτηση αυτή, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
  2. Παρακράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί του ποσού κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, που καταβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων. Η κράτηση αυτή, επίσης υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

 

7ο Ερώτημα:

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ  ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ : "Η παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των γραφείων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (σε πενθήμερη βάση) από δύο άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν με τις υπηρεσίες καθαρισμού και από ένα άτομο ως επόπτη, το οποίο θα είναι υπεύθυνο και για το κλείσιμο (κλείδωμα) των χώρων του Ε.Ε.Α."

*Ο επόπτης θα είναι από το προσωπικό ή ξεχωριστό άτομο ?

 

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Η παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των γραφείων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (σε πενθήμερη βάση) από δύο άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν με τις υπηρεσίες καθαρισμού και από ένα άτομο ως επόπτη, το οποίο θα είναι υπεύθυνο και για το κλείσιμο (κλείδωμα) των χώρων του Ε.Ε.Α. μετά το πέρας του καθαρισμού.

Δηλαδή θα απασχολούνται 2 άτομα, το καθένα για 3,5 ώρες/ημέρα, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού που περιγράφονται στην εν λόγω πρόσκληση και ένας επόπτης που θα έρχεται να ελέγξει τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και θα κλείνει το επιμελητήριο. Είναι προφανές πως ο χρόνος απασχόλησης του επόπτη θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μπορεί να επιτελεί τα παραπάνω αναφερόμενα καθήκοντα.

8ο Ερώτημα:

Στην σελ.12 στο οικονομικό υπόδειγμα αναφέρεται στον Πίνακα Α α/α 5 : 

"Συνολικό ετήσιο κόστος απασχολούμενων για την καθαριότητα των χώρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ετήσιο κόστος εργαζομένου επί τον αριθμό εργαζομένων στο έργο)".

*Το συνολικό ετήσιο κόστος  απασχολουμένων αφορά το εργατικό κόστος ή τη συνολική δαπάνη της προσφοράς ?

Απάντηση Ε.Ε.Α.:

Όλα τα στοιχεία α/α του πίνακα Α του παραρτήματος της εν λόγω πρόσκλησης, ο οποίος (πίνακας Α) είναι αναπόσπαστο μέλος του φακέλου της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της σελ. 7 του άρθρου 6, αφορούν στο εργατικό κόστος.