Απαντήσεις Ε.Ε.Α. σε ερωτήματα μελών του

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που έθεσαν μέλη του Ε.Ε.Α. στους ειδικούς συνεργάτες του Επιμελητηρίου.

Απαντά η Σουζάνα Κλημεντίδη, Νομικός, Συνεργάτης του Ε.Ε.Α.


 

 1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ, μέχρι πότε μπορούν να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και ποια είναι η διάρκεια αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 (ΦΕΚ 1078/Β’/28.03.2020) υπουργική απόφαση, το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μέχρι ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’68), δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020, χρόνος ο οποίος δύναται να παραταθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Εντός του χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων. Ειδικότερα, επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

 

 1. Ποιά είναι η διάρκεια αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή;

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, λόγω απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων-εργοδοτών τους με εντολή δημόσιας αρχής, θα παραμείνουν στο καθεστώς αυτό για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής περί απαγόρευσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Σημειωτέον ότι, στην παραπάνω περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας, αλλά οι εργαζόμενοί τους είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

 

 1. Πώς καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της αναστολής συμβάσεων εργασίας;

Τόσο στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που έχει απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, όσο και στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας καθώς πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

 

 1. Τι ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις ανάλογα τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν;

Καταρχάς, ατομικές επιχειρήσεις των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, εφόσον απασχολούν μέχρι πέντε (5) εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό άνω των πέντε (5) ατόμων, δε θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό, δικαιούνται την ειδική αποζημίωση. Μάλιστα, για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν προσωπικό αναμένεται να βγει σχετική απόφαση και να ανοίξει τις επόμενες ημέρες μία νέα ξεχωριστή πλατφόρμα για να υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα των 800 ευρώ.

 1. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ανήκει στους ΚΑΔ που πλήττονται, είναι υποχρεωτική η αναστολή λειτουργίας της;

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα ανήκει στη λίστα των ΚΑΔ που πλήττονται, μπορούν να κλείσουν με δική τους πρωτοβουλία, αλλά δεν υποχρεούνται προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης είναι οριζόντια, δηλαδή αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις των επιλέξιμων ΚΑΔ, είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19 χωρίς να κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

 

 1. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου;

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών. Μολονότι, οι παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες) τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

 1. Θεωρείται άκυρη η από 3.3.2020 απόλυση εργαζομένου επιχείρησης, η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στα μέτρα στήριξης λόγω κορωνοϊού;

 

Στην περίπτωση που η καταγγελία συμβάσεως εργασίας προηγήθηκε της ένταξης της επιχείρησης στα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν είναι άκυρη. Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση, είναι άκυρη η καταγγελία μιας σύμβασης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε από 18/3/2020 και εφεξής. Ωστόσο, ο απολυόμενος εργαζόμενος είναι δικαιούχος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Επομένως, ο εργοδότης υποχρεούται να συμπεριλάβει στην υπεύθυνη δήλωση και τον εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, την 3.3.2020, με καταγγελία.

 

 1. Τι ισχύει με την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους πολλαπλώς απασχολούμενους με μισθωτή εργασία;

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και κατ’ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 

 1. Δικαιούμαι το επίδομα των 800 ευρώ, εάν εργάζομαι από το σπίτι;

Εργαζόμενοι με τηλεργασία, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID -19 βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι -καταρχήν- δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 

 1. Υπάρχει περίπτωση να λάβω ποσό μεγαλύτερο των 800 ευρώ;

Επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι τυγχάνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, επιπλέον ποσό, εξ ελευθεριότητας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους. Για το επιπλέον ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 1. Ποιες είναι οι εργοδοτικές υποχρεώσεις ενόψει των έκτακτων μέτρων λόγω κορωνοϊού;

Πρέπει, καταρχάς, να γίνει διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων-εργοδοτών που έκλεισαν βάσει κρατικής εντολής, κι εκείνων που έκαναν (ή θα κάνουν) χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων βάσει των ΚΑΔ που πλήττονται:

Α] Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24/3/2020 έως και 10/4/2020 τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν: 1) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, 2) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, 3) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και 4) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.  Εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, οφείλουν στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν στους εργαζομένους τους την ανωτέρω σχετική υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντας παράλληλα και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Β] Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, υποχρεούνται να υποβάλλουν, από 24/3/2020 έως και 20/4/2020, σχετική υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» με την οποία δηλώνουν: 1) ότι πλήττονται σημαντικά, 2) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 3) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση. Εν συνεχεία, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

 1. Ποιοι θα επωφεληθούν από τη μείωση των ενοικίων;

Η μείωση του μισθώματος κατά 40% αφορά αφενός τον μισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, κι αφετέρου τους εργαζόμενους σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά.

 

 1. Τι ισχύει για όσους εργαζόμενους είχαν λάβει άδεια άνευ αποδοχών;

Οι άδειες άνευ αποδοχών που είχαν συμφωνηθεί από επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από τις 28.3.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ). Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

 

 1. Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες σε περίπτωση που έχει ανασταλεί μόνο η μία εκ των περισσότερων δραστηριοτήτων τους;

Σε επιχειρήσεις που ανεστάλη υποχρεωτικά μία εκ των περισσότερων δραστηριοτήτων τους, οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ» για να δηλώσουν όσους εργαζόμενους έχει ανασταλεί η σύμβασή τους. Ωστόσο, για όσους εργαζόμενους εξακολουθούν να απασχολούνται, δεν κάνουν κάτι, αφού στην περίπτωση αυτή αμείβονται κανονικά.

 

 1. Εάν εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας του, μπορεί να υποχρεωθεί να εργαστεί από το σπίτι;

Προκειμένου για επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά βάσει των ΚΑΔ τους, είναι δυνατή η συμφωνία με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή κι άρα είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σχετικά με την παροχή εργασίας με τη μορφή τηλεργασίας. Μάλιστα, η εργασία αυτή, θα αφορά μόνο στις πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης. Στην παραπάνω περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική δήλωση στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

 1. Πώς θα αμείβεται η παροχή της τηλεργασίας;

Η παροχή εργασίας με τη μορφή της τηλεργασίας, είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Ειδικότερα, το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, τι μπορούν να κάνουν για τους υπόλοιπους εργαζομένους τους;

 

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

Ειδικότερα, στο άρθρο ένατο της από 20/3/2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι o εργοδότης δύναται, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με απόφασή του μονομερώς, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.

Επίσης, στο άρθρο δέκατο της από 20/3/2020 ΠΝΠ ορίζεται ότι ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα παραπάνω υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ατομική επιχείρηση  με μπλοκάκι ,κι εργαζόμουν ως ντισκ τζοκευ, και σε εστιατόριο που έκλεισε.  εκεί ήμουν σχεδόν σε καθημερινή βάση , έκοβα περίπου 20 αποδείξεις τον μήνα.  Υπέβαλα δήλωση για το 800ρι και πήρα πρωτόκολλο, όποτε λογικά  θα το λάβω..  Ήθελα να ρωτήσω αν  αυτό  μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να πετύχω την  έκπτωση και στο δάνειο σε ελβετικό νόμισμα.. που είναι όμως ήδη ρυθμισμένο για ένα δωδεκάμηνο ακόμη..

οι ασφαλιστικές εισφορές   θα χαριστούν..?  ΠΧ  μετριέται η χρονική περίοδος  στα ένσημα  ενώ εμείς  δεν πληρώνουμε,? Η .Απλά    θα μετατεθεί   χρονικά η προθεσμία πληρωμής ?

όποτε θα τα πληρώσουμε κάποια στιγμή ,? κι  αν έχουμε τα χρήματα  ,τα πληρώνουμε νωρίτερα και έχουμε και την έκπτωση 25 %.. ?

 

Η αναστολή πληρωμής οφειλής δίνεται για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020, αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι εισφορές αυτές θα εξοφληθούν τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

εταιρεία (με 3 μέλη)  χωρίς προσωπικό και ΚΑΔ που έχει κλείσει με κυβερνητική εντολή. Σε ποια μέτρα στήριξης  εντάσσεται; αναστολή πληρωμών και επίδομα 800 ευρώ;

Επίσης ένα από τα μέλη  της εταιρείας  έχει ρύθμιση οφειλής εκτός εταιρείας (παλιότερη οφειλή πριν δημιουργηθεί η εταιρεία) αλλά ως μόνη πηγή εισοδήματος του μέλους  αυτή την στιγμή είναι η εταιρεία (η οποία είναι κλειστή με κρατική εντολή από της 15/03) .

Η ερώτηση μου είναι: Θα ισχύσει η αναστολή πληρωμής και για αυτή την ρύθμιση που είναι εκτός εταιρείας από την στιγμή που τα μέλη δεν έχουν εισοδήματα από άλλη επιχείρηση;

 

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έκλεισαν κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, αυτά περιλαμβάνουν:

 1. Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
  2. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών.
 2. Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών, εκτός ΦΠΑ, σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα αρχικώς προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.
  4. Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
  5. Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.
  6. Δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται, μέχρι το καλοκαίρι.
  7. Συμμετοχή στο χρηματοδοτικό σχήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος.
  8. Συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.

Η αναστολή πληρωμής οφειλής δίνεται για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Οι ρυθμισμένες οφειλές (είτε με την ρύθμιση των 100 δόσεων είτε με την ρύθμιση των 120) αναστέλλονται μόνο για τις ενεργές επιχειρήσεις με ΚΑΔ που να ανήκει στις εταιρείες που πλήττονται από την πανδημία ή εμπίπτουν στην αναστολή και επιχειρήσεις που διακόψει δραστηριότητα (έχουν κλειστά βιβλία δηλαδή) εφ’ όσον έχουν πάντα το αντίστοιχο ΚΑΔ??

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής κάτι συγκεκριμένο για το εν λόγω θέμα και χρήζει διευκρινήσεως.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Οι εταιρείες ΟΕ η ΕΕ κλπ που δεν απασχολούν υπαλλήλους δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ? Η εταιρεία μου ασχολείται με το εμπόριο ειδών ένδυσης, υπόδησης και κατασκευή .Έχω κατάστημα με ρούχα και έχουμε κλείσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κράτους. Δεν έχω υπαλλήλους και εργάζομαι εγώ και ο συνέταιρός μου ,δικαιούμαστε το επίδομα ;Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για το εν λόγω ζήτημα δεν υφίσταται μέχρι σήμερα σαφής νομοθετική πρόβλεψη και χρήζει διευκρινήσεως από τα αρμόδια Υπουργεία. Ωστόσο, βάσει των πρόσφατων από 30.03.2020 κυβερνητικών εξαγγελιών, τα έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καλύπτουν, με διαφορετικά σχήματα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή μας, τα μέλη όσων εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κλπ) πλήττονται από την επιδημία covid-19, δέον όπως λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ, καθώς ανήκουν στην έννοια των ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Καφετέρια ΟΕ  παίρνει το επίδομα?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μέχρι σήμερα, δεν υφίσταται συγκεκριμένη πρόβλεψη σχετικά με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που δικαιούνται την ειδική αποζημίωση ύψους 800 ευρώ. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι το εν λόγω επίδομα δικαιούται κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Εξάλλου, βάσει των πρόσφατων από 30.03.2020 κυβερνητικών εξαγγελιών, τα έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καλύπτουν, με διαφορετικά σχήματα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Καλησπέρα σας, πώς ορίζεται η έκπτωση, παρακαλώ?

Καταβάλλει κάποιος μέχρι και αύριο 25% λιγότερο? ή πότε αφαιρείται αυτή η έκπτωση? Μήπως εκπίπτει από αλλού?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναφορικά με το μέτρο της έκπτωσης 25%, επισημαίνονται τα εξής:

Καταρχάς, το μέτρο της έκπτωσης για την εμπρόθεσμη πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων αφορά μόνο τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους περίπου 700 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που είτε τέθηκαν εκτός λειτουργίας με κυβερνητική απόφαση (π.χ. εστίαση) είτε έχουν πληγεί ιδιαίτερα με την κρίση κορωνοϊού. Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων σε κλάδους που έχουν πληγεί, το μέτρο της έκπτωσης αφορά μόνο όσους έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στις λίστες, θα πρέπει να εξοφλήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κανονικά και εμπρόθεσμα καθώς δεν δικαιούνται ούτε την 4μηνη αναστολή αλλά ούτε και την έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη εξόφληση. Επιπλέον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε κλάδους που έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση ή πλήττονται και απασχολούν από έναν έως και πέντε υπαλλήλους, αποκτούν δικαίωμα έκπτωσης μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Επίσης, στο μέτρο της έκπτωσης για την εμπρόθεσμη εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται όλες οι πλην ΦΠΑ φορολογικές υποχρεώσεις, όπως είναι ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, οι παρακρατούμενοι φόροι, οι δόσεις ρυθμισμένων οφειλών κ.α. Εξειδίκευση του μέτρου αυτού αναμένεται με την επόμενη ΠΝΠ.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Πως  παίρνω  παράταση  για  τις  120 δόσεις. .είμαι  σε  αναστολή  σύμβασης. .πρέπει να  πάω  στον  ΕΦΚΑ;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην υπ’ αριθμ. 12998/232/23.03.2020 υπουργική απόφαση, προβλέπεται ότι για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την 31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Επομένως, για όσους έχουν ενταχθεί στις 120 δόσεις, η αποπληρωμή των δόσεων ρύθμισης που λήγουν στις 31/3 παρατείνεται αυτοδίκαια έως 30 Ιουνίου.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 • Λειτουργεί η πλατφόρμα για την προστασία της α΄ κατοικίας, εν μέσω πανδημίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της α΄ κατοικίας και η υποστήριξη δανειοληπτών για ζητήματα αναφορικά με την κύρια κατοικία τους, συνεχίζεται κανονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Τι ισχύει για τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λειτουργία της πλατφόρμας συνεχίζεται κανονικά, όπως και η ενημέρωση μέσω του helpdesk : [email protected], προς υποστήριξη του έργου των συντονιστών για τη διενέργεια των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/2017). Μάλιστα για την περίοδο αυτή, οι συντονιστές δύνανται να χορηγήσουν παράταση των σχετικών προθεσμιών (αρ. 3 της 86768/2018 (Β’ 3498) ΥΑ), χωρίς μάλιστα να απαιτείται προηγούμενο αίτημα των εμπλεκόμενων μερών για λόγους ανωτέρας βίας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Ποιες διαδικασίες έχουν ανασταλεί λόγω πανδημίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προσωρινά, για χρονικό διάστημα 16/3/2020 – 10/4/2020 αναστέλλονται:

– οι προθεσμίες για κατάθεση αιτήσεων παράτασης αναστολής καταδιωκτικών μέτρων (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017), με αποτέλεσμα την χορήγηση παρατάσεων για το σύνολο της διαδικασίας.

– οι προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων δικαστικής ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και προστασίας της κύριας κατοικίας (Ν. 4605/2019, Ν. 3869/2010).

– όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμοί.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Τι ισχύει για την εξυπηρέτηση τραπεζικών υποχρεώσεων δανειοληπτών;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις:

Για εκείνες που ανήκουν στους αμέσως πληττόμενους κλάδους δραστηριοτήτων λόγω της πανδημίας, χορηγείται αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου απαιτητών από 17/03/2020 έως τουλάχιστον 30/09/2020 (με κανονική καταβολή συμβατικών τόκων), υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ενήμερα την 31/12/2019.

Για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενοι – επαγγελματίες – ατομικές επιχειρήσεις):

Εφόσον αποδεδειγμένα πλήττονται από την παρούσα κρίση, μπορούν να αιτηθούν τη παροχή διευκόλυνσης ως προς την πληρωμή των δόσεων για τα ενήμερα δάνειά τους.
Η διευκόλυνση αυτή χορηγείται άμεσα, με αναστολή καταβολής δόσεων για διάστημα 3 μηνών, όταν ο δανειολήπτης έχει προβεί σε παύση της εργασίας του – δραστηριότητάς του (δικαιούμενος το επίδομα των 800 ευρώ), μετά από αίτημα στη σχετική τράπεζα.

Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Στα πλαίσια των νέων συνθηκών λόγω πανδημίας, οι Τράπεζες προχωρούν σε αναπροσαρμογή της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους δανειολήπτες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Τι ισχύει για τα Funds και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διευκολύνονται οι δανειολήπτες που πλήττονται από την πανδημία και τις κρατούσες συνθήκες:

Επικοινωνία των εταιρειών με τους δανειολήπτες προς καταγραφή των πραγματικών περιστατικών που συντείνουν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών τους.

Υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα πλήττονται λόγω αιφνίδιας μεταβολής στην οικονομική τους δραστηριότητα, προτείνονται λύσεις όπως η μείωση ή η αναστολή καταβολής δόσεων για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

 

Εναρμόνιση (σε συχνότητα και περιεχόμενο) της πραγματοποιούμενης επικοινωνίας με τους δανειολήπτες προς τις ισχύουσες για την περίοδο συνθήκες. Για τους δανειολήπτες μάλιστα, που επικαλούνται σοβαρό και αποδεδειγμένο λόγο αδυναμίας ανταπόκρισης στις δανειακές τους υποχρεώσεις, αναστέλλεται κάθε επικοινωνία από τις ίδιες τις εταιρείες διαχείρισης και εξωτερικούς συνεργάτες όπως τα γραφεία ενημέρωσης και συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία.