Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση δαπάνης ενοικίου είναι η εξόφλησή με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Η Φορολογική Αρχή πρόσφατα διευκρίνισε ότι η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, η χρήση τραπεζικής επιταγής, η έκδοση επιταγής σε διαταγή του εκμισθωτή ή η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης αποτελούν ενδεικτικά κατάλληλα μέσα πληρωμής των δαπανών ενοικίων ώστε να υπάρχει δικαίωμα αναγνώρισής τους προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα. Το μέτρο εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι η Φορολογική Αρχή επιχειρεί να ενισχύσει την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών θεσπίζοντας αντικίνητρα με στόχο την αποθάρρυνση των συναλλαγών με μετρητά. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι είναι παράλληλα προμηθευτές και πελάτες επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη νόμου και ότι τυχόν υπόλοιπο από τον συμψηφισμό θα καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανεξάρτητα από το ύψος του. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι εάν το ενοίκιο εξοφληθεί από τρίτο πρόσωπο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, τότε η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτού. Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω σχετικά με τον τρόπο εξόφλησης του ενοικίου, η εν λόγω δαπάνη δεν θα αναγνωριστεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή (Ε 2109/2021).

Πηγή:grant-thornton.gr

Β