Από σήμερα, 20/07, η πιλοτική λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη ΓΓΠΣ

  • Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Ανακοίνωση πιλοτικής / δοκιμαστικής λειτουργίας

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ενημερώνει ότι για την εξοικείωση των χρηστών με τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά – δοκιμαστικά από 20/07/2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα δεδομένα που θα υποβληθούν προς καταχώριση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα διαγραφούν. Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία εντός των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο άρ. 8 της υπ’ αρ. αρ.  67343ΕΞ 2019/19.6.2019 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β 2443)» .

α) Η Ομάδα Α από 16/9/2019-14/10/2019
β) Η Ομάδα Β από 30/9/2019-1/11/2019
γ) Η Ομάδα Γ από 14/10/2019-29/11/2019

 

Πηγή: ΓΓΠΣ

 

Β