Απόφαση ανάκλησης Πράξης στη Δράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» του ΕΠΑνΕΚ