Απόφαση ανάκλησης στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ