Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επανεκκίνηση Εστίασης» του ΕΠΑνΕΚ