Απόφαση για τη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.