Αποκλειστικό. Κατατίθεται η ρύθμιση για τα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Κατατίθεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πρόστιμα κατά βενζινοπωλών για εκπρόθεσμες καταχωρήσεις στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του www.eea.gr κατατίθεται στη Βουλή, στις 28/2/2013, η ρύθμιση για τα πρόστιμα που επεβλήθησαν σε βάρος 3.500 βενζινοπωλών για εκπρόθεσμες καταχωρήσεις των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης  στο σύστημα  ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Η τροπολογία θα κατατεθεί με το ν/σ για τα νέα επενδυτικά εργαλεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την Ομοσπονδία βενζινοπωλών Ελλάδος τα πρόστιμα αυτά, μερικά των οποίων έφταναν τις 100.000 ευρώ, είναι εντελώς αδικαιολόγητα δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός προέρχεται από σφάλματα του συστήματος ενώ οι εκπρόθεσμες εγγραφές δεν συνιστούσαν καμία φορολογική ή τελωνειακή παράβαση αφού όλοι οι φόροι και δασμοί είχαν καταβληθεί. Οι αντίστοιχες παραβάσεις του 2010 τιμωρούνταν με πρόστιμο του ΚΒΣ ύψους από 600 μέχρι 1200 ευρώ συνολικά.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Η τροπολογία, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν πάει στη Βουλή πρόβλεπε τα εξής:

Άρθρο ……….
Τροποποίηση ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»  (ΦΕΚ 265/Α) άρθρο 147 παράγραφος 9 και του Ν.4072/2012 άρθρο 320, παράγραφος 8

1.    Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 Ν. 2960/01 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Στις περιπτώσεις μη καταχώρησης ή εκπρόθεσμης καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών του άρθρου 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου, επιβάλλεται  ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.  Για την  εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώρηση απαιτείται άμεσο σχετικό μήνυμα που παραμένει  στο σύστημα  χωρίς να ασκεί επιρροή η ανάγνωση ή μη από το μέλος ΔΙΠΕΘΕ. 
Σε περίπτωση που  μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. έχει προβεί κατά το προηγούμενο εδάφιο σε μη καταχώρηση, άνω των 150 φορολογικών στοιχείων ανά ημερολογιακό έτος ή στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές τέλεση λαθρεμπορίας από μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. επιβάλλεται και ποινή  διαγραφής του μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Στα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., που καταλογίζονται κατά τα ανωτέρω για εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώρηση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, επιβάλλεται ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος, έναντι όλων των Τελωνειακών αρχών,  πρόστιμο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., είναι μέχρι 50 φορολογικά στοιχεία, πρόστιμο τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ όταν το πλήθος των εκπροθέσμως ή ανακριβώς καταχωρημένων συναλλαγών, ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. είναι από 51 έως 100 φορολογικά στοιχεία και  πρόστιμο έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για 101 φορολογικά στοιχεία και άνω, εφόσον το μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποβάλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της καταλογιστικής πράξης και καταβάλει το καταλογιζόμενο πρόστιμο με ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 του Ν.2960/01 καθοριζόμενα ένδικα μέσα.
Δεν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής καταχώρηση η οποία επανεισήχθη διορθωμένη στο ως άνω σύστημα από μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος νόμου προθεσμίας 14 ημερών .» Σε κάθε περίπτωση η εκπροθέσμως εισαχθείσα καταχώρηση για διόρθωση ανακριβούς καταχώρησης , θεωρείται μια παράβαση.

2.    Η περίπτωση β, της παραγράφου 8 του άρθρου 320 του Ν. 4072/12 καταργείται.

3.    Οι διατάξεις του εδαφίου 3 της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/01, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταχώρησης ή ανακριβούς καταχώρησης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 01.01.2011 μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων.
Αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβληθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
ι) Όταν έχει ήδη εκδοθεί και επιδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού Δικαστηρίου, με υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο μέσο.
ιι) Όταν έχει ήδη καταβληθεί ποσό καταλογισθέντος προστίμου μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, με την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς μεταξύ των καταβληθέντων προστίμων και  των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων του προηγούμενου εδαφίου.