Αθήνα:Ως 31/12 αιτήσεις για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου

το αναλογούν τέλος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ έως την 31η Μαρτίου 2019

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1155/26-07-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που αφορά έγκριση συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων 2019, η αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου 2019, πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και το αναλογούν τέλος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξέως την 31η Μαρτίου 2019.
Με τη λήξη της διάρκειας της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και εφόσον δε χορηγηθεί νέα άδεια με ευθύνη του/της δικαιούχου, απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα υφιστάμενα αντικείμενα.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ο Δήμος, με συνεργεία του και με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής, προβαίνει στην απομάκρυνση των ψυγείων ή άλλων αντικειμένων και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αυτών.