Αυξημένο το τέλος επιτηδεύματος για το 2012

Αυξημένο θα είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν οι επαγγελματίες για το 2012


Αυξημένο θα είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν οι επαγγελματίες για το 2012. Σε αυτό πρέπει να συνυπολογισθεί και η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση που προέρχεται από την κατάργηση του αφορολόγητου, την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών και την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος 26% από το πρώτο ευρώ μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ.
Με βάση το φορολογικό νομοσχέδιο (παρ. 4 του άρθρου 10) το τέλος επιτηδεύματος καθορίζεται ως εξής:
α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.
β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.
γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.
δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.
Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.