Αυξήθηκαν κατά 776 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" έφτασε τα 101,6 δισ. ευρώ

Νέα αύξηση, κατά 776 εκατ. Ευρώ, παρουσίασαν τον Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
Από την αρχή του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) – ανήλθαν σε 3.55 δισ. ευρώ και το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" έφτασε τα 101,6 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 14,110 δισ. θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης και τα 87,531 δισ. "Πραγματικό" ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το "Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" υπολογίζεται αφαιρώντας από το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς. 
 

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα των ληξιπρόθεσμων χρεών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείκτες απόδοσης 

2017

2018

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)

 

 

 

 

Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (1) [VI]

99,927

101,332

101,609

101,641

Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης(€ δις) (2)

13,492

13,742

14,023

14,110

"Πραγματικό" ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (3)=(1)-(2) [VI]

86,435

87,590

87,586

87,531

 

 

 

 

 

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (4)=(8)+(9)+(10)+(11) [I]

88,924

98,674

98,340

97,885

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (5) 

28,887

32,466

32,267

32,011

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (6) 

38,194

41,808

41,632

41,461

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (7) 

0,000

 0,004

0,003

0,000

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (8)=(5)+(6)+(7)

67,081

74,278

73,902

73,472

Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (9) 

8,927

10,571

10,570

10,567

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (10)

12,761

13,671

13,713

13,691

Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (11) 

0,155

0,155

0,154

0,154

Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) (KPI 1)

2,678

0,350

0,708

0,985

Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13)

1,049

0,157

0,235

0,392

Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (14) [II, III]

12,931

0,766

2,779

3,555

Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (15)

2,435

0,093

0,246

0,429

Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (16)

0,209

0,001

0,016

0,020

Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (17)=(15)/(14)-(16)

19,1%

12,2%

8,9%

12,1%

"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (18) [ΙV]

10,875

0,693

2,601

3,309

Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (19) 

2,391

0,092

0,233

0,410

Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (20) 

0,199

0,001

0,016

0,019

Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (21)=(19)/(18)-(20) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) (VII)

22,4%

13,2%

9,0%

12,5%

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

 

 

Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).   

ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).                   

III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το

 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. 

ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                                

V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2018 είναι σωρευτικά.

 

 

 

 

VI. Το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το "Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" υπολογίζεται αφαιρώντας από το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς. 

VII. Το "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. € που έχει προστεθεί στα βιβλία έως 31/01/2018 με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκ οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΒ