Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που υποκαθιστούν φορτωτική

Οι εταιρείες μεταφορών εκδίδουν φορτωτική και οι παραλήπτες επαγγελματίες υπογράφουν σε εξοφλητικό αντίγραφο της φορτωτικής

Οι εταιρείες μεταφορών εκδίδουν φορτωτική και οι παραλήπτες επαγγελματίες υπογράφουν σε εξοφλητικό αντίγραφο της φορτωτικής.

Οι μεταφορικές εταιρείες και οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης εκδίδουν φορτωτικές για μεταφορά φορτίων οι οποίες υπέχουν θέση τιμολόγιο. Οι φορτωτικές βγαίνουν εις τετραπλούν και ένα αντίγραφο παραδίδεται σε αυτόν που καταβάλει το κόμιστρο. Το αντίγραφο αυτό αποτελεί παραστατικό το οποίο εκπίπτει από τα έξοδα της επιχείρησης. Αντίθετα αν εκδώσει τιμολόγιο δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση της δαπάνης.

Όπως αναφέρεται ειδικότερα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 556/2013 «Ο μεταφορεύς δια τα εκάστοτε μεταφερόμενα αγαθά εκδίδει θεωρημένην φορτωτικήν κατά φορτωτήν και παραλήπτην, επί τη βάσει των εν τη προηγουμένη παραγράφω εγγράφων εφόσον καθίσταται δυσχερής ο έλεγχος, εις τέσσαρα αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτον παραδίδεται εις τον φορτωτήν και εξοφλείται υπό του παραλήπτου κατά την παραλαβήν των αγαθών, επιστρέφεται δε εις τον μεταφορέα, το δεύτερον υποβάλλεται εις τον Οικονομικόν Εφορον, το τρίτον, μετά του παραδοθέντος δια την έκδοσιν της φορτωτικής στοιχείου, συνοδεύει τα μεταφερόμενα αγαθά από του τόπου φορτώσεως μέχρι του τόπου προορισμού και παραδίδεται τελικώς εις τον καταβάλλοντα τα κόμιστρα και το τέταρτον παραμένει εις το στέλεχος».

Δείτε ολόκληρη την απόφαση