Διαγωνισμός ανάδειξης Μειοδότη-Αναδόχου για Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και άλλων Κτηρίων