Διαγωνισμός για «Ανάδειξη Μειοδότη-Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαριότητας»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 22α Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ.