Διαγωνισμός για αναβάθμιση του λογισμικού «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο»-ΥΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 7/3/2018 και ώρα 14:00.