Διαγωνισμός για «Αντιδραστήρια εργαστηρίων» – 424 ΓΣΝΕ