Διαγωνισμός για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Υποβολή έντυπων προσφορών μέχρι 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.