Διαγωνισμός για «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καταδυτικών Συσκευών»

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.