Διαγωνισμός για «ετήσια σύμβαση ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων»

Υποβολή προσφορών μέχρι 21 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.