Διαγωνισμός για ιατρικές συσκευές – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.