Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης – Γ.Ν. Ζακύνθου