Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου – Γ.Ν. Ζακύνθου