Διαγωνισμός για «όργανα και προμήθειες παθολοανατομίας»

Υποβολή προσφορών μέχρι 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.