Διαγωνισμός για προμήθεια 1.400 ΜΤ εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.