Διαγωνισμός για προμήθεια 5 RHIB για πλοία ΑΣ – ΓΕΝ

Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 το πρωί.