Διαγωνισμός για προμήθεια αλεύρων αρτοποιΐας

Υποβολή προσφορών μέχρι 10/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.