Διαγωνισμός για προμήθεια αναψυκτικών-χυμών-εμφιαλωμένου νερού

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.