Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Παν/μίου Ιωαννίνων

Υποβολή προσφορών μέχρι 4/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.