Διαγωνισμός για προμήθεια ελαστομερούς υλικού

Υποβολή προσφορών μέχρι 17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.