Διαγωνισμός για προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 μ.μ.