Διαγωνισμός για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 20 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.