Διαγωνισμός για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Υποβολή προσφορών μέχρι 8 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.