Διαγωνισμός για προμήθεια φορητού υπερηχοτομογράφου

Θα διενεργηθεί στις 24/4/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.