Διαγωνισμός για προμήθεια ιατρικής γάζας – 424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.