Διαγωνισμός για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού-Γ.Ν. Μεσσηνίας

Υποβολή προσφορών μέχρι 24/8/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.