Διαγωνισμός για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού-Γ.Ν. Βόλου

Υποβολή προσφορών μέχρι 27/8/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.