Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος

Υποβολή προσφορών μέχρι 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.