Διαγωνισμός για προμήθεια laptop – Πολεμική Αεροπορία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.