Διαγωνισμός για προμήθεια μαγνητικού τομογράφου – Γ.Ν. Βόλου

Υποβολή προσφορών μέχρι 14/9/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.