Διαγωνισμός για προμήθεια μελιού – ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών η 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.