Διαγωνισμός για προμήθεια μολύβδου σε ράβδους

Υποβολή προσφορών μέχρι 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.